Nowy konkurs dla przedsiębiorców - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 kwietnia 2018

Od 30 kwietnia 2018 r. do 05 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać fundusze m.in. na sprzęt lub wyposażenie stanowisk pracy i szkolenia pracowników. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi 88,00 %. Zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu,  minimalna wartość projektu wynosi 50000,00 PLN, a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

W ramach konkursu można składać wnioski na następujące typy projektów:

- 5 typ projektu: działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych,

- 6 typ projektu: działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

Składane przez przedsiębiorców projekty (typ 5) muszą odpowiadać na zdiagnozowane czynniki ryzyka, które mogą powodować pojawienie się chorób zawodowych. Dla przykładu takimi czynnikami ryzyka dla pracowników biurowych są schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego (bóle kręgosłupa, urazy stawów, chroniczne przeciążenie organizmu) oraz choroby wywołane napięciem psychicznym.

Przykładowe działania projektowe:

  • Doposażenie/modernizacja miejsc pracy: zakup sprzętu niwelującego zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy, w tym np.: ergonomiczne fotele, podkładki pod plecy/na nadgarstki, podnóżki, podkładki pod laptopa, ekrany ochronne,
  • Działania szkoleniowe i informacyjne: szkolenia z zakresu np. bezpiecznego przenoszenia ciężarów, dbania o kręgosłup, kształtowania higienicznych warunków pracy, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, pracy pod presją czasu, pracą z trudnym klientem itp.

Podane przykłady nie wyczerpują możliwości działań projektowych i odnoszą się w podanym przykładzie tylko do pracowników biurowych. Projekty zależą od rodzaju prowadzonej działalności i muszą być ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym przewidujące działania służące przekwalifikowaniu (rozumianemu jako nabycie kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, umożliwiających kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku lub rozpoczęcie pracy na innym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika).

W przypadku 5 typu operacji, przed przystąpieniem do opracowywania projektu, wnioskodawca we współpracy z osobą odpowiedzialną za BHP w danej firmie powinien dokonać analizy występowania niekorzystnych czynników w miejscu pracy oraz analizy w zakresie modernizacji stanowisk pracy (sprzętu i infrastruktury).

Wspomniana analiza powinna mieć formę dokumentu zawierającego m.in.:

- analizę stanowisk obciążających zdrowie pracowników w odniesieniu do każdego wspieranego pracodawcy w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka,

- dane statystyczne, dotyczące pracowników, których zdrowie jest narażone ze względu na charakter/warunki w odniesieniu do każdego wspieranego pracodawcy,

- charakterystykę wyszczególnionych grup pracowników, uwzględniającą m.in. ich staż pracy na stanowisku obciążającym zdrowie, rodzaj problemów zdrowotnych, których doświadczają z uwagi na zatrudnienie u danego pracodawcy, potrzeby i oczekiwania pracowników z obciążeniami zdrowotnym,

- analizę potrzeb w zakresie modernizacji stanowisk (sprzętu i infrastruktury) z uwagi na ich obciążający wpływ na zdrowie pracowników.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów wsparcie dla pracowników powinno być dwutorowe, tj. obejmujące zarówno komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe), jak i komponent związany z modernizacją stanowisk pracy (działania prewencyjne).

W przypadku dokonywania zakupu nowego sprzętu/wyposażenia, w projekcie wystąpi pomoc de minimis. Przypomnijmy, iż próg takiej pomocy został określony kwotowo – każdy przedsiębiorca może uzyskać w okresie 3 lat podatkowych maksymalnie 200 000 Euro takiej pomocy. Dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów limit ten został określony na niższym poziomie - 100 000 Euro w okresie trzech lat podatkowych.

(lbk)