Ogłoszenia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Informacja
25 listopada 2022

Informacja

GN.6845.I.22.2022.1
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został ogłoszony I ustny przetarg nieograniczony  na dzierżawę nieruchomości  rolnych położonych w obrębie Koniecpol.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
25 listopada 2022

Informacja

GN.6845.I.23.2022
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 200/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
14 listopada 2022

Informacja

GN.6840.22.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 187/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego
10 listopada 2022

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. póz. 1984 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. póz. 2000) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

"Budowa nowego przystanku Koniecpol Centrum" w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025".

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Przejdź do - Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2022
4 listopada 2022

Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2022

Sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez gminę Koniecpol w drodze komunalizacji niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

Czytaj więcej o: Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2022
Przejdź do - Informacja
3 listopada 2022

Informacja

GN.6845.I.22.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 178/2022 z dnia 03 listopada 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
2 listopada 2022

Informacja

GN.6845.II.4.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do najmu stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 176/2022 z dnia 02 listopada 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Dotyczy: ,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL DO GRANIC WOJEWÓDZTWA”
31 października 2022

Dotyczy: ,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL DO GRANIC WOJEWÓDZTWA”

Generalny wykonawca informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu dla prowadzenia robót związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 786 dla w/w zadania. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona będzie na podstawie "Projekt uproszczony zmiany organizacji ruchu" zatwierdzony dla ZDW w Katowicach. Zmiana organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu wahadłowego ruchu (schemat nr 43-44) na odcinku drogi wojewódzkiej nr 786 w km ok. 9+100 - 9+700, która zostanie wprowadzona od dnia 03.11.2022 r.

Przejdź do - OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych
13 października 2022

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2022 poz. 1173 z późn. zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 18 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „LIS” z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, Nowa Wieś 50.

Pełna treść informacji (dokument PDF)