Ogłoszenia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - OGŁOSZENIE o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)
16 listopada 2021

OGŁOSZENIE o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz Bank Żywności w Częstochowie jak co roku informują o:

OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2021

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Koniecpol.
Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Koniecpol pomocy żywnościowej w okresie: grudzień 2021 – czerwiec 2022.

Przejdź do - KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Częstochowie I
15 listopada 2021

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

W związku z zarządzonymi na dzień 23.01.2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Koniecpolu uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 403 § 2 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie I do dnia 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 pok. 203.

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Częstochowie I
Przejdź do - OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych
8 listopada 2021

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 139 dzierżawionych przez Koło Łowieckie "CHRZĄSTÓW" z siedzibą w Częstochowie ul. Koszalińska 17.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Przejdź do - Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
5 listopada 2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

Na podstawieart. 27 ust. 8 pkt 3 ustawyz dnia 13 października1995 r. Prawołowieckie (Dz.U.z 2020r. póz.1683z późn.zm.)

informuje się

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej "projektem", a także o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie intemetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przejdź do - Informacja
3 listopada 2021

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

działając na podstawie §6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

informuje,
że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy sygn. IGN.6840.5.2021.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
2 listopada 2021

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpoldziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zm.),

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących  mienie Gminy Koniecpol – Zarządzenie nr 161/2021 z dnia 02.11.202 r.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych
27 października 2021

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 poz. 1683 z późn. zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 17 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „LIS” z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, Nowa Wieś 50.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Przejdź do - Powołanie komisji likwidacyjnej
27 października 2021

Powołanie komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 155/2021 z dnia 26.10.2021 r.
w sprawie powołania Komisji na potrzeby zakwalifikowania składnika rzeczowego majątku ruchowego do kategorii majątku zużytego

Przejdź do - OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
26 października 2021

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY KONIECPOL NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 1219 ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zawiadamia, że w dniach od 26.10.2021 r. do 16.11.2021 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projekt dokumentu "Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030".

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU