Dzisiaj jest poniedziałek, 27 września 2021 r. 270 dzień roku. Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego


include("./teksty/rozmiar_okna"); BORDER=1 BORDERCOLOR="#bdb58c" CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 STYLE="page-break-before: always">


Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska o ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć:
- zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
- umowa z przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym na mycie pojazdów służących do prowadzenia działalności,
- kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów;

Opłata Skarbowa – 107 zł ;

Informacje o wymaganiach dla Wnioskodawców znajdują się w załączonej Uchwale str. nr 5

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa , wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem ,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem ;

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Burmistrz odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
- jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi ,
- mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska ,
- przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne ;

Sprawozdanie z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol :
- podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań ,
- sprawozdanie należy przekazać w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy ;

Sprawozdanie zawiera:
- informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy ,
- informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej , do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe ,
- liczbę właścicieli nieruchomości , od których zostały odebrane nieczystości ciekłe ,
- wykaz właścicieli nieruchomości , z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości , z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły . W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości ;

Dokumenty do pobrania:
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Wniosek: PDF DOC ODT
Wzór sprawozdania: PDF


Góra stronySerwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002-2010 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Kontakt: webmaster
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek