Dzisiaj jest poniedziałek, 27 września 2021 r. 270 dzień roku. Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego


include("./teksty/rozmiar_okna"); BORDER=1 BORDERCOLOR="#bdb58c" CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 STYLE="page-break-before: always">


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c , w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw j.t. (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Koniecpol tworzy i prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Koniecpol jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

  Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. Numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców , którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

  Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw , przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości , którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej do dnia 31 grudnia 2012 r.

UWAGA:
W przypadku gdy wnioskodawca wymaga wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru należy napisać prośbę o wydanie niniejszego zaświadczenia i uiścić opłatę skarbową (17,00 zł).

Załączniki:
Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: PDF DOC ODT
Oświadczenie w sprawie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: PDF
Wzór sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: PDF


Góra stronySerwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002-2010 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Kontakt: webmaster
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek