STATUT NADPILICKIEGO STOWARZYSZENIA DYDAKTYCZNO - EKOLOGICZNEGO
"TERRA-EKO"
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę NADPILICKIE STOWARZYSZENIE DYDAKTYCZNO - EKOLOGICZNE "TERRA-EKO" W KONIECPOLU i posiada osobowość prawną.

§2

Stowarzyszenie działa na terenie Polski.

§3

Siedzibą władz Stowarzyszenie jest Koniecpol.

§4

1. Stowarzyszenie jest ruchem społecznym grupującym osoby zainteresowane prowadzeniem szeroko rozuminych działań proekologicznych w rodzini, w przedszkolu, w szkole, w środowisku lokalnym.
2. Śtowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§5

Stowarzyszenie może posiadzać własne logo wyróżniające go spośród innych organizacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§6

1. Celem NADPILICKIEGO STOWARZYSZENIA DYDAKTYCZNO-EKOLOGICZNEGO "TERRA-EKO" jest realizacja deklaracji programowej, która za najważniejsze uznaje:
- kształtowanie świadomości ekorozwoju wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- prowadzenie akcji propagujących działalność proekologiczną,
- działanie na rzecz ochrony wód, lasów, powietrza oraz pozostałych elementów środowiska naturalnego,
- przyczynianie się do poprawy warunków życia mieszkańców,
- prowadzenie edukacji ekologicznej,
- wspieranie rodzin i samorządów,
- stwarzanie warunków do lepszego wykorzystania walorów przyrodniczo - krajobrazowych kraju, a w szczególności obszaru dorzecza rzeki Pilicy.

2. Powyższe cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:

- współpracę z Gminnymi, Powiatowymi i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- działalność edukacyjną,
- czynny udział w życiu społecznym mieszkańców miast i wsi,
- koordynowanie akcji i działań proekologicznych na terenie Powiatu Ziemskiego Częstochowskiego,
- działalność wychowawczą i kulturalną,
- działalność wydawniczą,
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i ruchami społeczno - politycznymi i zawodowymi w dziedzinie ekologii,
- regularne i częste prowadzenie warsztatów szkoleniowych, seminariów, sesji, konferencji dla radnych, dzieci i młodzieży, nauczycieli, kadry urzędniczej,
- współpracę z lokalnymi Zakładami Pracy.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§7

Stowarzyszenie zrzesza obywateli, którzy popierają jego cele oraz deklarują i dają rękojmię spełnienia tych celów.

§8

1. Osoba przystępująca do Stowarzyszenia powinna złożyć pisemną deklarację. Wzór deklaracji zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zarząd decyduje o przyjęciu danej osoby jako członka Stowarzyszenia.

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
   a) członków zwyczajnych
   b) członków honorowych
   c) członków wspierających

§10

Członkowie założyciele Stowarzyszenia nabywają prawo członkostwa w Stowarzyszeniu z chwilą podpisania Statutu.

§11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny ma prawo do:

- czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
- uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, seminariach, sesjach, warsztatach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
- zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
- korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

- aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
- przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
- przestrzegania etyki zawodowej,
- regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§12

1. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w chwili:
a) dobrowolnego, złożonego na piśmie, wystąpienia,
b) skreślenia za nieprzestrzeganie Statutu, po uprzednim przeprowadzeniu przez Zarząd rozmowy wyjaśniającej okoliczności,
c) śmierć członka.

2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje odpowiednią uchwałę, od której przysługuje prawo odwołania się zainteresowanego do Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która po złożeniu pisemnej deklaracji zostanie przyjęta do Stowarzyszenia. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.
2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§15

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której tę godność nadaje Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

§16

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo do uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia i zasady ich funkcjonowania

§17

Władzami Stowarzyszenia są: - Zgromadzenie Stowarzyszenia, - Zarząd Stowarzyszenia, - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§18

Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Zgromadzenia, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.Zgromadzenie Stowarzyszenia Dydaktyczno - Ekologicznego "TERRA-EKO"

§19

1. W skład Zgromadzenia Stowarzyszenia wchodzą:
a) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) Z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia.

2. Do zakresu działania Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:
a) wybór i odwołanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu,
c) uchwalanie rocznych planów finansowych opracowanych przez Zarząd,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawianych przez Prezesa sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
e) ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
f) uchwalanie zmian w Statucie,
g) uchwalanie ordynacji wyborczej Władz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawach realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
k) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

3. Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej albo na podstawie pisemnego wniosku co najmniej jednej trzeciej wszystkich członków, złożonego Zarządowi Stowarzyszenia.

5. Uchwały Zgromadzenia zapadaj ą zwykłą większością głosów.

6. Głosowania są jawne; z wyjątkiem tajnych wyborów lub odwołań członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.

7. Do ważności uchwał Zgromadzenia potrzebna jest:
a) w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy liczby członków,
b) w drugim terminie Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych.Zarząd Stowarzyszenia

§20

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od pięciu do dziewięciu osób, w tym prezesa, 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
3. Do wykonywania swoich obowiązków Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zatrudnić etatowych pracowników i powołać biuro. Biuro zapewnia obsługę organów Stowarzyszenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia wykonuje uchwały Zgromadzenia.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
7. Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia zatwierdza Zgromadzenie.

§21

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zgromadzenia,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków,
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ( przyjmowanie, skreślanie członków )
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

2. Prezes przewodniczy Zarządowi Stowarzyszenia, kieruje pracami Zarządu.

3. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

4. W razie ustąpienia Prezesa w toku kadencji lub niemożności pełnienia przez niego tej funkcji kierowanie pracami Stowarzyszenia przejmuje jeden z wiceprezesów, do czasu najbliższego posiedzenia Zgromadzenia.Komisja Rewizyjna

§22

1. Komisja Rewizyjna. Stowarzyszenia jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności statutowej,
b) kontrola działalności finansowej,
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu oraz stawianie wniosków o udzielenie albo o nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§23

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy uzupełniany jest przez te władze. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§24

Stowarzyszenie może posiadać, zbywać i nabywać mienie ruchome i nieruchome oraz prawa rzeczowe, otwierać konta bankowe.

§25

Na realizację swoich celów Stowarzyszenie gromadzi fundusze:
a) ze składek członkowskich,
b) z dobrowolnych świadczeń osób prawnych i fizycznych,
c) z darowizn, zapisów i spadków oraz ofiarności publicznej,
d) z dotacji, a w szczególności z dotacji Gminnych, Wojewódzkich i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
e) z prowadzenia działalności gospodarczej, oświatowej i wydawniczej.

§26

Zobowiązania finansowe i majątkowe zaciągane w imieniu Stowarzyszenia wymagają podpisów dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub wiceprezesa oraz Skarbnika.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§27

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Zgromadzenie wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zgromadzenie Stowarzyszenia w uchwale o rozwiązaniu określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących działalności, rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§28

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.