SEGREGACJA ODPADÓW   ::   10.05.2013 r.

SZANOWNI PAŃSTWO !Od 1 lipca 2013 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stosownych uchwał Rady Miejskiej w Koniecpolu zmienia się całkowicie sposób zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie muszą już mieć indywidualnych umów na wywóz odpadów z wyspecjalizowanymi firmami.
Wszystkie wytworzone odpady na nieruchomościach zamieszkałych odbierze i zagospodaruje Gmina w zamian za opłatę wniesioną przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy (tzw. podatek śmieciowy). Nowy system nakłada na właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujące obowiązki:
  • wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych składają wypełnioną deklarację w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przedłużonym terminie do 24 maja 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6A, pok. 21 (druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Miasta, u sołtysów lub ze strony internetowej www.koniecpol.pl)
  • w zabudowie wielorodzinnej (bloki) deklaracje w imieniu mieszkańców składają zarządy nieruchomości – spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe
  • na wsiach wypełnione deklaracje można składać u sołtysów
  • po 1 lipca 2013 r. wyliczoną w deklaracji opłatę właściciele nieruchomości wpłacają do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Koniecpolu 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 z dopiskiem „opłata śmieciowa”, w zabudowie wielorodzinnej opłaty od lokali zamieszkałych zbierają spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe i przekazują do Gminy (można wnosić opłaty za okresy dłuższe niż miesiąc)
  • dotychczasowe umowy indywidualne na wywóz odpadów z odpowiednimi firmami należy rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r., w przeciwnym razie trzeba będzie płacić podwójnie
UWAGA! Umowy na odbiór odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych takich jak firmy, sklepy, instytucje i domki letniskowe w dalszym ciągu obowiązują – w naszej Gminie nie obowiązuje ich podatek śmieciowy a to oznacza, że właściciele tych nieruchomości pozbywają się odpadów na dotychczasowych zasadach poprzez indywidualne umowy z wyspecjalizowanymi firmami
  • właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt wyposażają nieruchomości w pojemniki lub worki w których gromadzić będą wytworzone odpady w zależności od potrzeb. Jeżeli odpady będą gromadzone w workach to ich waga nie może przekraczać 25 kg. Pojemniki na odpady należy utrzymać w odpowiedniej czystości.
  • po 1 lipca 2013 r. zgromadzone odpady będą odbierane przez firmę wskazaną przez Gminę według harmonogramu, który zostanie dostarczony każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej. Pojemniki lub worki należy wystawiać przed nieruchomość w dniach odbioru odpadów w miejscach nie powodujących utrudnienia dla firmy wywozowej.
  • jeżeli zadeklarujemy selektywną zbiórkę odpadów za niższą opłatę to odpady należy zbierać w następujący sposób:
- papier (tektura),
- tworzywa sztuczne (butelki pet, folie),
- szkło,
- odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, trawa, rośliny, opakowania papierowe, kawałki drewna),
- popiół,
- pozostałe zmieszane odpady komunalne,
  • jeżeli do zbierania posegregowanych odpadów używamy pojemników to należy je opisać w sposób trwały np. plastik, szkło, odpady zmieszane, popiół
  • jeżeli na nieruchomości zamieszkałej zmieni się liczba mieszkańców, to właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę złożonej wcześniej deklaracji

Szanowni Państwo !

Wdrożenie nowego systemu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych nie jest zadaniem łatwym ze względu na jego rozmiary obejmujące prawie 11 tys. mieszkańców z których każdy wytwarza różne odpady.
Wystarczy, że tylko niewielka część mieszkańców nie będzie przestrzegała zasad nowego systemu i system nie będzie działał sprawnie.
Apelujemy do Państwa o pomoc we wdrażaniu nowego systemu zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych, ponieważ stawką jest czyste środowisko w którym żyjemy!

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek