Otwarcie nowych inwestycji w Koniecpolu   ::   27.11.2012 r.
23 listopada 2012 r. to dzień, w którym mieszkańcom Koniecpola i s±siednich miejscowo¶ć przekazano do użytkowania przygotowywane od wielu miesięcy obiekty.
Pierwszy z nich to stadion sportowy „Orlik 2012” wybudowany przy Zespole Szkół nr 2. Całkowity koszt inwestycji wynosi 995 162,00 zł, z czego 467 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa, 328 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. ¦l±skiego, 200 162,00 zł z funduszy Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Budowa „Orlika” trwała 5 miesięcy, projekt wykonał p. Paweł Kopyciak z „Miastoprojektu” Częstochowa, inspektorem nadzoru był p. Włodzimierz Rak, a koordynatorem z ramienia Urzędu Miasta i Gminy p. Marta Młyńska-Klimas. Wykonawcami „Orlika” byli:
- PPHU Aleksbud s.c. z Konopisk (Ewa Chudzik, Sebastian Nowak, Artur Chudzik) – główny wykonawca;
- Elektro MS (Marcin ¦liwowski z Lgoty) – wykonawca o¶wietlenia;
- Romex (Anna Romańska ze Zrębic) – wykonawca budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.

O godz. 10:00 na boisku „Orlika” zebrali się uczestnicy uroczysto¶ci: młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, delegacja ze ¦niatynia (Anatolij Szumko – Burmistrz, Maria Oryszczuk – Sekretarz, Igor Sandulak, Natalia Sandulak) oraz mieszkańcy Koniecpola.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i od¶piewaniu hymnu państwowego uroczysto¶ć rozpocz±ł p. Janusz Stypka – Zastępca Burmistrza, który powitał przybyłych go¶ci i poinformował o kosztach inwestycji oraz jej wykonawcach. Okoliczno¶ciowe przemówienia wygłosili Burmistrz J. Kałuża, Przedstawiciel Wojewody p. Andrzej Szczeponek, Przewodnicz±cy Rady Powiatu p. Jarosław Rydzek, Członek Zarz±du Powiatu p. Henryk Kasiura oraz Burmistrz ¦niatynia Anatolij Szumko.
Młodzież otrzymała ufundowane przez Starostwo i Urz±d Wojewódzki piłki do siatkówki, koszykówki i gry w piłkę nożn±. W trakcie uroczysto¶ci uhonorowano medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Koniecpol” cztery osoby: p. Janusza Abramowicza, p. Grzegorza Kamienowskiego, p. Pawła Kurzelewsiego i p. Andrzeja Szczeponka. Po symbolicznym przecięciu wstęgi po¶więceniu obiektu przez ks. prałata Kazimierza Bogdała – proboszcza parafii pod wezwaniem ¶w. Michała Archanioła, zebrani udali się do budynku hali sportowej, gdzie odbyła się akademia okoliczno¶ciowa w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół nr 2. Uczniowie pod kierunkiem p. Marzeny Madej, Iwony Buc, Wiesławy Kępskiej, Ewy Ruty, Aleksandry Walickiej i p. Piotra Gęsikowskiego przygotowali interesuj±cy, pełen energii i kolorów program, na który składały się tańce i piosenki.
Kotłownia Miejska funkcjonuje już od roku, ale dopiero teraz, po wykonaniu wszystkich niezbędnych robót, nast±piło jej oficjalne otwarcie. Jest to obiekt bardzo nowoczesny, spełniaj±cy wysokie standardy w zakresie ochrony ¶rodowiska. Jego maksymalna moc wynosi 4,9 MW. Koszt inwestycji to około 5 800 000,00 zł. Wykonawc± była firma Limer Sp. z o.o. z Krakowa.
Po przecięciu wstęgi uczestnicy uroczysto¶ci zwiedzili obiekt, podziwiaj±c nowoczesne, czyste pomieszczenia i obserwuj±c jak funkcjonuj± urz±dzenia kotłowni.
Trzecim obiektem oddawanym do użytku był most na rzece Pilicy wraz z przełożeniem wodoci±gu oraz droga – ł±cznik między ul. Rzeczn± a mostem, która w perspektywie ma stanowić objazd z Osiedla i Chrz±stowa do Częstochowy, z pominięciem dwóch przejazdów kolejowych. Most i droga kosztowały 1 068 169,37 zł., dofinansowanie – 1 027 010,00 zł. Projektantem drogi był p. Stanisław Smalec z Częstochowy, projektantem mostu – p. Zygmunt Kolasiński z Częstochowy, inspektorem nadzoru – p. Stanisław Smalec. Wykonawca obiektu to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kawecki” (Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki – Ćmińsk).
Po okoliczno¶ciowych przemówieniach i przecięciu wstęgi zebrani udali się na ul. Kilińskiego i Borki, gdzie wykonano gruntowny remont nawierzchni. Koszt nawierzchni asfaltowej i chodników przy ul. Kilińskiego oraz nawierzchni z kostki granitowej przy ul. Borki to: 525 893,93 zł. Wykonawc± robót było Przedsiębiorstwo Usługowe „DROGREM” (Krzysztof Kołodziejczyk – Nowa Wie¶). Funkcję inspektora nadzoru pełnił p. Stanisław Smalec.
Now± asfaltow± nawierzchnię otrzymali również mieszkańcy W±sosza, KuĽnicy W±sowskiej i Łysakowa. Przywitali oni uczestników uroczysto¶ci niezwykle go¶cinnie: szampanem i słodkim poczęstunkiem oraz dĽwiękami melodii wygrywanych na harmonii przez pana Janusza Po¶piecha - sołtysa Łysakowa. Remont drogi na odcinku Koniecpol-W±sosz kosztował 196 867,65 zł, na odcinku W±sosz – Łysaków – 802 704,90 zł (w tym ¶rodki z Funduszu Solidarno¶ci – 422 664,90 zł), ¶rodki krajowe – 380 070,00 zł. Wykonawc± robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca, inspektor nadzoru – Stanisław Smalec.
Kolejn± inwestycj± jest remont ul. W±skiej i ul. Ł±kowej. Trwaj± tam jeszcze prace wykonywane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMAX” (Arkadiusz Mika z Boronowa) – podbudowa, Przedsiębiorstwo Usługowe „DROGREM” (Krzysztof Kołodziejczyk – Nowa Wie¶), Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp z o.o. z Lublińca – wykonawca nawierzchni. Inspektorem nadzoru jest Stanisław Smalec. Koszt robót: 458 037,98 zł.
Zakończenie imprezy nast±piło w domku my¶liwskim przy ul. Ł±kowej, gdzie dla zaproszonych go¶ci przygotowano poczęstunek.

Redakcja GK
przy współpracy
z dr Edyt± Bukowsk±
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urz±d Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek