Plebiscyt Samorządowiec Roku 2010   ::   16.11.2010r.
23 października 2010 roku odbyła się w Sosnowcu uroczysta gala wręczenia złotych, srebrnych i brązowych kluczy najlepszym samorządowcom w województwie śląskim. Celem konkursu była promocja wiedzy o demokratycznych formach działania społecznego i aktywnego wpływania na jakość życia i funkcjonowania wspólnot samorządowych; aktywizacja obywateli w zakresie wyrażania opinii i sądów o zmianach, w których uczestniczą i mogą wpływać na ich kształt i tempo przemian; rozwijanie nowych forma komunikacji społecznej z wykorzystaniem możliwości informatycznych i multimedialnych. Organizatorami konkursu było: Wydawnictwo Region Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Związek Zagłębiowski. W celu wyłonienia najlepszych działaczy samorządowych w poszczególnych miastach i powiatach województwa śląskiego prowadzone były badania marketingowe. Kapituła przyznała nagrody najlepszym działaczom samorządowym w postaci 38 złotych kluczy, 22 srebrnych kluczy, 11 brązowych kluczy oraz 5 wyróżnień.
Miło nam poinformować, że w dniu 21.09.2010 r. na posiedzeniu Kapituły II edycji konkursu "Samorządowiec Roku" Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Józef Kałuża znalazł się w gronie laureatów konkursu otrzymując Brązowy Klucz. Serdecznie gratulujemy! Zgłoszenie obejmowało następujące kategorie:
Wkład i dokonania w rozwój swojej gminy, miasta czy powiatu.
A. Działania i przedsięwzięcia predysponujące do wyróżnienia
W ciągu wieloletniej działalności samorządowej Burmistrz Józef Kałuża podejmował i przeprowadził dziesiątki działań, które naszym zdaniem predysponują jego osobę do zaszczytnego wyróżnienia "Samorządowiec Roku". Jego osiągnięcia i sukcesy w różnych dziedzinach życia publicznego mają charakter ponadlokalny i przyczyniają się do rozwoju nie tylko gminy Koniecpol, ale również powiatu częstochowskiego. Trudno o zdefiniowanie zasług Burmistrza za jeden rok, ponieważ podejmowane przez niego działania są długofalowe - rozłożone na jedną lub wiele kadencji.
W dziedzinie ochrony środowiska do jego najważniejszych osiągnięć należy wybudowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków o wydajności oczyszczania 500 m3 ścieków na dobę, wraz z siecią kanalizacji sanitarnej. Pozyskał 2 mln PLN z funduszy europejskich na wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol. Od wielu lat prowadzi segregację odpadów komunalnych u źródła ich powstawania i w tym celu pozyskał fundusze europejskie na zakup samochodu specjalistycznego do zbierania posegregowanych odpadów. We współpracy z sąsiednimi gminami Lelów, Przyrów, Dąbrowa Zielona prowadzi projekt ograniczenia emisji CO2 pod nazwą "Słoneczna Gmina" polegający na zainstalowaniu w około 2000 gospodarstw domowych kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej o wartości 20 mln PLN z wykorzystaniem funduszy europejskich.
W dziedzinie ochrony zdrowia jego najważniejszym osiągnięciem jest wybudowanie nowoczesnej Rejonowej Przychodni Zdrowia w Koniecpolu o wartości 10 mln PLN, wyposażonej w nowoczesny sprzęt medyczny o wartości 2,5 mln PLN z udziałem funduszy europejskich. Oddanie do użytku mieszkańców tego nowoczesnego kompleksu miało miejsce w sierpniu 2010 roku. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zyskali poprawę warunków leczenia oraz możliwość wykonania szczegółowych badań w miejscu zamieszkania. Wysoki standard nowego ośrodka zdrowia pozwoli na zatrudnienie lekarzy specjalistów.
W dziedzinie oświaty najważniejsze dokonania Burmistrza to wybudowanie nowoczesnej hali sportowej o powierzchni użytkowej 2500 m2, inicjatywa i wybudowanie wspólnie ze Starostwem Powiatowym nowoczesnej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Koniecpolu dla 600 uczniów, wybudowanie Szkoły Podstawowej w Łysinach, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Koniecpolu, termomodernizacja Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1, wybudowanie placów zabaw przy szkołach, stworzenie parków przy szkołach polegające na posadzeniu setek drzew i krzewów przy wszystkich szkołach w Gminie Koniecpol, wyposażenie wszystkich szkół w nowoczesne pracownie komputerowe.
W dziedzinie poprawy warunków życia mieszkańców najważniejsze osiągnięcia Burmistrza to: konsekwentna realizacja programu budowy kanalizacji sanitarnej, burzowej i wodociągowej na tych terenach gminy, które do tej pory tej infrastruktury nie posiadały. Biorąc pod uwagę wieloletnie zaniedbania, mające początek w okresie PRL, te działania są najbardziej istotne i potrzebne mieszkańcom gminy. Pieniądze na budowę infrastruktury sanitarnej pochodziły w większości z funduszy unijnych. Konsekwencją budowy infrastruktury sanitarnej, burzowej i wodociągowej jest znaczna poprawa jakości dróg w naszym mieście i gminie.
W dziedzinie poprawy wizerunku miasta ogromne znaczenie miała modernizacja Rynku przeprowadzona w oparciu o umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Koszt modernizacji wyniósł 2.200.000 PLN, z czego 1.330.000 PLN pozyskano z funduszy unijnych. Inwestycja ta znacznie poprawiła wygląd centralnej części miasta, która stała się wizytówką Koniecpola.
B. Inicjatywy społeczne (młodzież, osoby starsze)
Priorytetem, od wielu lat przyświecającym działaniom Burmistrza jest rozwój koniecpolskiej oświaty. W latach poprzednich głównym zadaniem była budowa szkół (SP w Łysinach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych), rozbudowa istniejących placówek oświatowych oraz budowa i rozbudowa obiektów sportowych.
Dbając o zapewnienie młodzieży jak najlepszych warunków do nauki przeprowadzona została w roku 2009 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koniecpolu, obejmująca wymianę kotłowni, stolarki okiennej i ocieplenie budynku. Projekt, w którym gmina Koniecpol pełniła rolę lidera, realizowany był we współpracy z sąsiednimi gminami - Przyrów i Dąbrowa Zielona.
Od kilku lat prowadzona jest partnerska współpraca Koniecpola z miastem powiatowym Śniatyń na Ukrainie. Z inicjatywy Burmistrza podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy między Koniecpolem a Śniatyniem, którego celem jest realizacja traktatu o dobrym sąsiedztwie i dobrej współpracy. Podstawowe dziedziny tej współpracy to wymiana doświadczeń z zakresu samorządności i wspieranie przedsiębiorczości. Dzięki życzliwości Burmistrza uczniowie Gimnazjum nr 1 i nr 2 już trzykrotnie uczestniczyli w wymianie polsko - ukraińskiej z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śniatyniu.
Burmistrz podejmuje działania integrujące społeczność całej gminy Koniecpol. Organizuje masowe imprezy sportowe, dofinansowuje działalność Klubu Sportowego "PILICA", klubu ekologicznego "TERRA - EKO", organizuje konkursy, festyny, Dni Koniecpola, imprezy wakacyjne, obchody świąt państwowych.
Na szczególną uwagę zasługuje dofinansowywanie i wspieranie działań Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola, którego jest również aktywnym członkiem. Jednym z przykładów tego wsparcia jest sfinansowanie budowy pomnika ofiar katyńskich wywodzących się z terenu Koniecpola. Ponadto finansuje nagrody w konkursach organizowanych przez TPK.
W trosce o najmłodszych obywateli Koniecpola w roku 2009 wybudowano i oddano do użytku ogródki jordanowskie na koniecpolskim rynku oraz przy szkołach w Starym Koniecpolu i w Łysinach.
Z inicjatywy Burmistrza utworzona została w Koniecpolu młodzieżowa orkiestra dęta, w której młodzi ludzie rozwijają swoje muzyczne talenty. Orkiestra wyposażona została przez Burmistrza w instrumenty oraz galowe stroje, stanowiąc obecnie piękną oprawę miejskich uroczystości.
Wyrazem troski o zdrowie i wypoczynek najmłodszych koniecpolan jest coroczne dofinansowywanie wyjazdu uczniów koniecpolskich szkół podstawowych na Zieloną Szkołę.
W bieżącym roku był to dwutygodniowy pobyt uczniów w Beskidzie Śląskim, w Istebnej. Dzięki tej pomocy możliwa była organizacja wielu wycieczek na miejscu pobytu oraz częste korzystanie z pływalni.
Po wielu latach kontrowersji dotyczących symboliki naszego miasta opracowano herb Koniecpola, flagę, baner i pieczęć oraz ufundowano sztandar Koniecpola.
Doceniając zasługi mieszkańców dla rozwoju miasta i regionu Burmistrz Józef Kałuża ufundował medal "Zasłużony dla Miasta i Gminy Koniecpol". Tradycją, od roku 2008, stało się wręczanie tych odznaczeń mieszkańcom Koniecpola. W roku konkursowym zostało odznaczonych 80 osób z terenu miasta i gminy Koniecpol.
C. Styl działania kandydata
Sam Burmistrz najlepiej określa swój styl działania. Według niego "sprawowanie funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol polega na służbie mieszkańcom naszej gminy, którzy oczekują poprawy warunków życia i pracy. W tym kontekście należy organizować zespoły ludzi, celem realizacji oczekiwań społecznych, z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta i gminy. Należy również zabiegać o poparcie społeczne dla podejmowanych decyzji oraz wsparcie i udział finansowy mieszkańców".
Styl działania Burmistrza Józefa Kałuży jest demokratyczny. Podejmując wszelkiego rodzaju decyzje liczy się z opinią i sugestiami społeczeństwa. Aby mieć pełny obraz oczekiwań mieszkańców w sprawie rozwoju miasta i gminy w maju 2010 roku poprosił uczniów koniecpolskich szkół, aby ich rodzice wypełnili ankiety z propozycjami inwestycyjnymi i uzupełnili je swoimi uwagami, wnioskami i przemyśleniami. Rozdano 976 ankiet, wróciło 734 w tym 133 z dodatkowymi zapisami. Po dokonaniu analizy ankiet, w Gazecie Koniecpolskiej ukazał się wykaz spraw, które powinny być zrealizowane w latach 2011 - 2020.
Burmistrz Józef Kałuża udowodnił w ciągu czterech kadencji, że z konsekwencją realizuje program wyborczy i co najmniej raz w roku składa sprawozdanie z jego realizacji na łamach Gazety Koniecpolskiej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, na sesjach Rady Miasta oraz spotkaniach z mieszkańcami. Potwierdzeniem konsekwencji Burmistrza a jednocześnie rozumienia swojej funkcji jako służby społeczeństwu są słowa Burmistrza zamieszczone w Gazecie Koniecpolskiej, przed oddaniem przychodni zdrowia: "Przychodnia Zdrowia jest moim podziękowaniem dla mieszkańców Miasta i Gminy Koniecpol za masowe głosowanie na mnie w wyborach na radnego i burmistrza. Zawsze o tym pamiętałem, szczególnie gdy brakowało pieniędzy na wszystko, to jednak inwestycji nie odpuszczałem".
Wiedzę na temat potrzeb społeczeństwa czerpie również ze współpracy z organizacjami działającymi na terenie gminy Koniecpol tj. Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola, KS "PILICA" czy "TERRA - EKO".
D. Dokumentacja działalności kandydata w prasie lokalnej i samorządowej
Działalność Burmistrza Józefa Kałuży jest na bieżąco dokumentowana w Gazecie Koniecpolskiej, która ukazuje się co 2 miesiące. W każdym numerze ostatnia strona zarezerwowana jest dla Burmistrza, który w cyklu zatytułowanym "Co w koniecpolskiej trawie piszczy" zwraca się do mieszkańców. Porusza aktualne problemy Koniecpola, opowiada o prowadzonych inwestycjach, kieruje do koniecpolan swoje życzenia.
Corocznie, w grudniu, ukazuje się wydanie specjalne gazety, w którym zamieszczone jest sprawozdanie z prac inwestycyjnych, remontowych oraz działań na rzecz oświaty, kultury i sportu w całym roku kalendarzowym.
      


Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek