OŚWIATA. BĘDZIE CIEPLEJ I ŁADNIEJ Z UNIJNĄ POMOCĄ.   ::   16.03.2009r.
Termomodernizacja ZS - Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 przy ul. Mickiewicza w Koniecpolu

Od kilku lat problemem Gminy był stan instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 1 przy ul. Mickiewicza w Koniecpolu. Wyeksploatowana i ciągle usprawniana kotłownia, zakamieniona instalacja c.o., zużyta stolarka okienna, nieocieplone ściany i dachy, wszystko to powodowało niedogrzanie pomieszczeń szkoły i dyskomfort pracujących tam uczniów i nauczycieli. 40-letni obiekt z roku na rok domagał się kapitalnego remontu. Okazją do rozwiązania tego problemu stały się środki unijne przewidziane na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla obiektów użyteczności publicznej.
Urząd Marszałkowski ogłosił nabór projektów w ramach programu Rozwoju Subregionów obejmujący m.in. działania związane z ochroną środowiska. Gmina Koniecpol w porozumieniu z gminami Dąbrowa Zielona i Przyrów przygotowała wspólny projekt pn. "Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzek Pilicy i Wiercicy - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Przyrów i Koniecpol".
Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza, poprzez zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie ww. gmin. Tereny, na których będą wykonywane prace termomodernizacyjne należą do poszczególnych gmin. Prace w placówkach oświatowych będą polegać na ociepleniu ścian budynków i stropów, wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Beneficjentami projektu będą przede wszystkim uczniowie oraz pracownicy placówek. Poza tym z rezultatów projektu będą korzystać mieszkańcy gmin oraz turyści odwiedzający gminy. Do rezultatów projektu należy przede wszystkim poprawa, jakości powietrza na terenie określonych wyżej gmin śląskich dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną. Inne rezultaty to ograniczenie emisji, CO2 atmosfery, zmniejszenie emisji SO2, NOx, pyłów, a także likwidacja źródeł niskiej emisji. Produktami projektu będą wymienione źródła ciepła, łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji, a także moc nowego systemu grzewczego.
Harmonogram projektu zakłada wykonanie prac modernizacyjnych w szkołach od III kwartału 2008 do końca III kwartału 2009 roku. Prace wstępne, tj. przygotowanie dokumentów związanych z projektem (projekty budowlane, audyty energetyczne i opracowanie kosztorysów) zostały wykonane w 2007 i 2008 roku. Gmina Koniecpol, jako podmiot reprezentujący pozostałych partnerów, wybierze podmiot, który wykona prace termomodernizacyjne, wybór zostanie dokonany w drodze przetargu. Za koszty eksploatacji, ewentualnych napraw remontów po zakończeniu inwestycji będą odpowiadać poszczególne gminy. Promocja rezultatów projektu będzie się odbywała równocześnie z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. Wybrane rozwiązania technologiczne są optymalne dla przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, zostały one wybrane na podstawie audytów energetycznych oraz projektów budowlanych. W ramach wymiany kotłowni w szkołach planuje się demontaż starych kotłów i zastąpienie ich kotłami z automatyką pogodową oraz docieplenie ścian (metodą lekką mokrą) i stropów budynków (wełną mineralną). Szkoły wymagają także wymiany stolarki okiennej na nowe okna PCV oraz stolarki drzwiowej. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wiąże się przede wszystkim z zainstalowaniem grzejników płytowych o małej pojemności wodnej oraz przygrzejnikowych zaworów termostatycznych. Proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z podstawowymi założeniami zawartymi w strategicznych dokumentach dotyczących rozwoju Polski, w szczególności z Narodową Strategią Spójności, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, a także z innymi dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie województwa śląskiego, powiatu częstochowskiego i gmin uczestniczących w projekcie. Projekt uzyskał wstępną akceptację Urzędu Marszałkowskiego i został wpisany na listę projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Realizacja przedsięwzięć założonych w projekcie rozpoczęła się jesienią ub. roku i w I etapie objęła remonty kotłowni w wytypowanych obiektach szkolnych. W przypadku Koniecpola prowadzono remont kotłowni z wymianą źródła ciepła oraz przeprowadzono częściowo wymianę instalacji c.o., której remont zakończy się zgodnie z harmonogramem do końca II kwartału br. W wakacje br. zostaną przeprowadzone prace przy dociepleniu budynku a całość przedsięwzięcia zostanie wykonana i rozliczona do końca 2009 r. Przewidywany koszt całego projektu wynosi 3 284.452,40 PLN, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych będzie wynosić 2 749.163.84 PLN.

Z-ca Burmistrza
Janusz Stypka      

      

      


Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek