Jesteś tutaj: Start / Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Program rewitalizacji
16 sierpnia 2016

Program rewitalizacji

W związku z przystąpieniem Gminy Koniecpol do sporządzania programu rewitalizacji Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniach od 23 sierpnia do 15 września br. odbędą się konsultacje społeczne w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych i przewidzianych do rewitalizacji. W trakcie konsultacji będzie można zgłaszać własne uwagi do projektu uchwały o obszarach przewidzianych do rewitalizacji.

Link do interaktywnej mapy KLIKNIJ


Koniecpol, dn. 20.09.2016 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Konsultacje społeczne
21 lipca 2016

Konsultacje społeczne

Koniecpol, dn. 31.08.2016 r.:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji (dokument PDF)


W związku z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do roku 2025 Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniach od 20 lipca do 4 sierpnia br. odbędą się konsultacje społeczne w celu zapoznania się z opiniami lokalnej społeczności na temat przedmiotowego opracowania . W trakcie konsultacji będzie można zgłaszać własne uwagi na poniższym formularzu.

Przejdź do - Konsultacje społeczne
2 czerwca 2016

Konsultacje społeczne

Koniecpol, dn. 27.07.2016 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)


W związku z przystąpieniem Gminy Koniecpol do sporządzania programu rewitalizacji Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniach od 2 czerwca do 27 czerwca br. odbędą się konsultacje społeczne w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych i przewidzianych do rewitalizacji. W trakcie konsultacji będzie można zgłaszać własne uwagi i pomysły na działania rewitalizacyjne do przeprowadzenia w naszej gminie.

Marta Młyńska-Klimas
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Przejdź do - Konsultacje społeczne
16 maja 2016

Konsultacje społeczne

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety odnośnie stanu istniejącego oraz perspektyw rozwoju. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. Zależy nam, aby każdy mieszkaniec skorzystał z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy Koniecpol, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby niniejszy dokument był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.


Koniecpol: 10.06.2016 r.:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji (dokument PDF)

Przejdź do - Konsultacje społeczne
11 maja 2016

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych

w zakresie zaopiniowania projektu zmiany "Regulaminu utrzymania porządku i czystości" oraz projektu "Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów".


Koniecpol, dn: 10.06.2016 r.:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Raport z konsultacji społecznych
21 marca 2016

Raport z konsultacji społecznych

dot. projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu"

Przejdź do - Konsultacje społeczne w dniach 03.03.2016 - 23.03.2016
3 marca 2016

Konsultacje społeczne w dniach 03.03.2016 - 23.03.2016

Koniecpol, dn. 29.03.2016:
Raport z konsultacji społecznych


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu:

  • "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024"

 

Marta Młyńska-Klimas
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w dniach 03.03.2016 - 23.03.2016
Przejdź do - Konsultacje społeczne
10 listopada 2015

Konsultacje społeczne

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MIASTA I GMINY KONIECPOL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne