Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Dla przedsiębiorców z gminy Koniecpol. Pozyskaj środki na swoje innowacje.

21 stycznia 2018

Kolejny rok, to kolejna szansa na pozyskanie dotacji unijnych na nowe technologie.

Od 29 grudnia 2017 r. do 7 lutego 2018 r. trwa konkurs w ramach osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP i Działania 3.2. Innowacje w MŚP  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL), w którym można aplikować o środki na przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać fundusze m.in. na koszty nabycia nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Współfinansowane są również koszty promocji projektu, w tym publikacje w mediach, reklamy czy wynajęcie powierzchni wystawienniczej.

Więcej można przeczytać na stronie gazety „Przekrój Gospodarczy”, korzystając z linka:

https://www.przekrojgospodarczy.pl/artykuly/3908-pozyskaj-srodki-na-swoje-innowacje