Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2017

Zrealizowany projekt polegał na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy kanalizacji sanitarnej na ul. Słowackiego w Koniecpolu oraz przepompowni ścieków.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększyła się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpiło ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Celem projektu, który został osiągnięty, było zwiększenie udziału ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez rozwój systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniecpol.

Efektem realizacji inwestycji  jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozwój infrastruktury przyczynił się również do:

 • poprawy warunków i jakości życia mieszkańców,
 • zmniejszenia wydatków na neutralizację ścieków ( dot. wywozu zanieczyszczeń z bezodpływowych zbiorników) dla użytkowników sieci,
 • zmniejszenia zagrożeń epidemiologicznych.

Projekt jest spójny z celami RPO WSL 2014-2020, oś priorytetowa V, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt i jego cele są zgodne również z częścią diagnostyczną zawartą w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Inwestycja obejmowała następujące roboty:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • budowa przepompowni ścieków - 2 szt.

Szczegółowy zakres prac obejmował:

 • roboty nawierzchniowe, w tym odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu pierwotnego (m.in. rozebranie krawężników, chodników, cięcie i rozebranie nawierzchni, wywiezienie gruzu, rozebranie podbudowy, wypełnienie wykopów otwartych z gruntów sypkich,  zagęszczenie równoległe po obu stronach przewodów i studni - do powierzchni istniejącej konstrukcji/powierzchni terenu),
 • rurociąg tłoczny z rur PE SDR11 o średnicy zewn. 110 mm - o długości 254,00 m i z rur PE SDR 11 o średnicy zewnętrznej 90 mm o długości 17,50 m, łączna długość wykonanego rurociągu wynosi 271,5 m,
 • kanał sanitarny z rur PVC litych klasy S DN 200 x 5,9 mm o długości 816,00 m,
 • studnie rewizyjne na kanałach fi 1000 mm - 2 szt.,
 • studnie rewizyjne na kanałach systemowe PE DN 600 mm - 33 szt.,
 • przyłącza z rur PCV litych klasa S DN 160 x 4,7 mm oraz z rur DN 200 mm o długości 12,00 m – 34 szt.
 • studnie rewizyjne na kanałach systemowe z P.E. DN 600 mm - studnie na przyłączach systemowe PCV fi. 425 mm - 35 szt.

W ramach projektu wykonane zostały przyłącza, które stanowią koszt kwalifikowany projektu, tj. odcinki przewodu instalacji kanalizacyjnej do studzienki znajdującej się na posesji indywidualnego użytkownika lub w przypadku braku studzienki odcinka przewodu do granicy nieruchomości gruntowej indywidualnego użytkownika.

- przepompownie ścieków Pg i Pf z elektryczną instalacją odbiorczą i zagospodarowaniem terenu przepompowni - 2 szt.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane) :  481 882,36 zł
Wartość dofinansowania :  409 503,62 zł