Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2016

Koniecpol, dn. 27.07.2016 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)


W związku z przystąpieniem Gminy Koniecpol do sporządzania programu rewitalizacji Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniach od 2 czerwca do 27 czerwca br. odbędą się konsultacje społeczne w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych i przewidzianych do rewitalizacji. W trakcie konsultacji będzie można zgłaszać własne uwagi i pomysły na działania rewitalizacyjne do przeprowadzenia w naszej gminie.

Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie Gminy Koniecpol, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji. W tym celu uznaje się za niezbędne opracowanie i uchwalenie lokalnego programu rewitalizacji.

Proces rewitalizacji obejmie trzy główne dziedziny:

  • rozwój gospodarczy (m. in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i stref aktywności gospodarczej, stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego ),
  • rozwój społeczny (m. in. poprzez zapobieganie przestępczości, marginalizacji i wykluczeniom społecznym, pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz poprawę jakości życia lokalnych wspólnot),
  • rozwój infrastrukturalny (m. in. poprzez modernizację zabudowy i przestrzeni publicznej, poprawę stanu środowiska naturalnego, zmianę dotychczasowych funkcji obiektów, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów).

Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Lokalny Program Rewitalizacji powinien umożliwiać również korzystanie w przyszłości z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania.

Autor: Marta Młyńska-Klimas

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konsultacje społeczne

    Konsultacje społeczne