Nabór wniosków o pomoc finansową w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2023

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „ Inicjatywa Sołecka” w 2023r. oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 100 tysięcy złotych.

 

Zakres wsparcia jest szeroki: od zakupu sprzętu wyposażenia świetlic, jak meble, komputery czy sprzęt RTV, po tworzenie warunków pod rozwój turystyki, modernizację infrastruktury
i organizację imprez integrujących lokalną społeczność.

Wnioski muszą jednak dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 9 października br. Ponadto zadania realizowane w konkursie nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Do konkursu nie mogą być też zgłaszane zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowana ze środków finansowych zewnętrznych (np. fundusze UE, krajowe itp.)
za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

W umieszczonych na stronie slaskie.pl zasadach udzielania dotacji uściślono, że w konkursie dofinansowane mogą zostać tylko szczegółowo wyszczególnione: działania zwiększające aktywność społeczną mieszkańców, działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, działania w zakresie zagospodarowania miejsc publicznych
w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców oraz działania związane
z tworzeniem warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Wśród punktowanych kryteriów oceny znalazły się: wnioskowanie o dotacje wynoszące nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych zadań czy powiązanie zadań z dostosowaniem lub umożliwieniem korzystania z tego zadania osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wydatki zaplanowane we wniosku o pomoc powinny być  „racjonalne, zasadne, spójne, efektywne i adekwatne w zakresie wsparcia dla sołectwa, gminy i regionu".

Dotacja może sięgać 80 proc. oszacowanej wartości zgłaszanych zadań. Woj. śląskie określiło minimalną szacunkową kwotę pomocy, która wynosi dla: zadań inwestycyjnych - 20 tys. zł oraz dla zadań bieżących - 9 tys. zł.

Reasumując powyższe i na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców sołectwa uprzejmie proszę o wypełnienie wniosków (działy II-VI i oświadczenia załączonego formularza) w terminie do dnia 3 lutego br. do godz. 13:00 i przekazanie do tut. Urzędu.

Jednocześnie Wszystkie Sołtyski i Sołtysów zapraszam na spotkanie w przedmiotowej sprawie, które odbędzie się 30.01.2023r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol (sala sesyjna).

Z uwagi na fakt, iż gmina Koniecpol uczestniczyła już w kilku poprzedzających edycjach konkursu „Inicjatywa Sołecka” i zrealizowaliśmy wiele niezbędnych zadań o charakterze punktowym, to chciałbym abyśmy wspólnie zastanowili w tej edycji nad komplementarnymi (uzupełniającymi i wspólnymi) zadaniami służącymi rozwojowi obszarów wiejskich. Myślę, że powinniśmy pomyśleć w szczególności o kierunku służącym tworzeniu warunków do rozwoju turystki i krajoznawstwa.

Do kontaktu w przedmiotowej sprawie wyznaczono następujące osoby:

Aldona Cisowska tel. (34) 3551-881 wew. 109

Monika Ruta tel. (34) 3551-881 wew. 107

Pokój nr  24 w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, w godzinach urzędowania.

Zapraszam do współpracy!

Ryszard Suliga

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Galeria

  • Powiększ zdjęcie