Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu dzielnica Magdasz – Etap I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2021

 Tablica informacyjna

W dniu 17.02.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem dróg po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu, obejmujące ulice: Magdasz (od ul. Zachodniej do budynku nr 21), Nad Strugą, Zachodnia (uliczka boczna).

Zakres zadania obejmuje:

  1. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych klasy S SDR 34 SN 8 kN/m2, Dz 200x5,9mm i rur kamionkowych przeciskowych o łącznej długości L=919,0m (w tym rura kamionkowa L=56,0mb);
  2. Wykonanie przewiertu o długości L=18,0m pod dnem rzeki Kalenicy, kanalizacją sanitarną grawitacyjną Dz 200 mm PVC w rurze przewiertowej stalowej Dn 350 mm;
  3. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych klasy S SDR 34 SN 8 kN/m2, Dz 160x4,7 mm o długości L=681,0m;
  4. Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR 17, Dz 110x6,6mm o długości L=58,0m;
  5. Budowę kanalizacji deszczowej z rur litych PVC klasy S SDR 34 SN 8kN/m2, Dz 315x9,2mm o długości L=203,0m wraz z przykanalikami z wpustów deszczowych Dz 200 PCV o długości L=32,0 m oraz budową wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kalenicy wraz z zabudową przed wylotem urządzeń podczyszczających w postaci osadnika i separatora;
  6. Budowę przepompowni ścieków sanitarnych Pde o wydajności Q=5,5 l/s, zabudowanej w zbiorniku polimerobetonowym Dn=2,0m wraz z zasilaniem energetycznym  i ogrodzeniem;
  7. Odbudowę nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych;
  8. Uporządkowanie terenu po robotach budowlanych.

Koszt wykonania robót budowlanych: 1.460.210,92 zł.

Na realizację inwestycji Gmina przeznaczyła środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.478.572,00 zł.