Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2015

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MIASTA I GMINY KONIECPOL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

2. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 10 listopada 2015 r. do 19 listopada 2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00. Nadto w dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w ramach konsultacji odbędzie się spotkanie konsultacyjne pn. „Rola organizacji pozarządowych w rozwoju Miasta i Gminy Koniecpol” na której zostanie przedstawiony projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.koniecpol.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol www.koniecpol.pl.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można zgłaszać osobiście w pok. 33 (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu lub pocztą elektroniczną na adres: pozarzadowe@koniecpol.pl do dnia 19 listopada 2015 r. do godz. 12.00 na załączonym formularzu.

 3. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi Pani Dorota Jakubowska.

 4. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej bip.koniecpol.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol www.koniecpol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konsultacje społeczne

    Konsultacje społeczne