Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2020

Projekt jako kontynuacja I etapu budowy kanalizacji polega na budowie systemu wodno - ściekowego w mieście Koniecpol, w dzielnicy Słowik, w tym na:

 • budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym (2 szt.),
 • budowie i przebudowie sieci wodociągowej,
 • budowie kanalizacji deszczowej,
 • wykonaniu robót drogowych i odtworzeniowych

Celem projektu jest zwiększony odsetek ludności gminy Koniecpol korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez rozwój systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Koniecpol. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Projekt jest spójny z celami RPO WSL 2014-2020, oś priorytetowa V, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt i jego cele są zgodne również z częścią diagnostyczną zawartą w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC klasy SDR 34 SN 8 łączonych na uszczelkę, średnica rur Dz=200x5,9mm, łączna długość L=2.706,50 mb oraz przewiert rurą stalową Dn=300 mm o długości L=7,0m;
 2. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych litych PVC klasy SDR 34 SN 8, łączonych na uszczelkę, średnica rur Dz=160x4,7mm, łączna długości L=1.153,0m. Przyłącza zakończone studzienką na posesji indywidualnego użytkownika lub w przypadku braku studzienki do granicy nieruchomości gruntowej indywidualnego użytkownika;
 3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Dz=90x5,4mm i łącznej długości L=1.219,0 mb wraz z przewiertami rurą stalową Dn=200m o długości łącznej L=22,80m dla rury przewodowej PE o Dz=90x5,4mm;
 4. budowę 2 szt. przepompowni ścieków o wydajnościach: Q=3,5 l/s (pompownia Pm przy ul. Łąkowej); oraz 3,0 l/s (pompownia Pl przy ul. Słowik), wraz z zasilaniem energetycznym oraz wyposażeniem, sterowaniem i ogrodzeniem;
 5. budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 SDR17 o średnicy Dz=110x6,6mm wraz z kształtkami, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, długość sieci wodociągowej L=180,5mb wraz z budową przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicy Dz=40x3,7mm i długości L=8,0mb;
 6. budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur kielichowych litych PVC klasy S SDR 34 SN8, łączonych na uszczelkę gumową, o łącznej długości  L=1.194,0mb, w tym:
  1. rury PVC  o średnicy Dz=400mm o długości L=241,0mb;
  2. rury PVC o średnicy Dz=325mm o długości L=865,5mb;
  3. rury PVC o średnicy Dz=200 mm o łącznej długości L=87,5m.
 7. roboty drogowe polegające na odtworzeniu nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych i wodociągowych,
 8. uporządkowanie terenu po robotach budowlanych.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 5 243 939,60 zł
Wartość dofinansowania: 1 929 095,95 zł