Jesteś tutaj: Start / Projekty środki UE

Projekty środki UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

2 sierpnia 2022

ELL-Ekologiczni Liderzy LGD - Gmina Koniecpol

Film promocyjny:

2 grudnia 2021

Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE

W dniu 25.10.2021 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”|, Poddziałanie 4.3.2. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”.

Czytaj więcej o: Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE
Przejdź do - "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegające na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany"
30 lipca 2021

"Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegające na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany"

 

 

Gmina Koniecpol zrealizowała projekt pn.:” „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegający na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegające na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany"
1 września 2021

Projekt "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol"

Logo UE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Okres realizacji: 01.09.2021 – 30.06.2022
Beneficjent:  Gmina Koniecpol
Realizujący:

  • Przedszkole nr 1, ul. Pułaskiego 11/19, 42-230 Koniecpol;
  • Przedszkole nr 2, ul. Zamkowa 8, 42-230 Koniecpol.
Czytaj więcej o: Projekt "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol"
9 kwietnia 2021

Projekt Pilotażowy Centrum Wsparcia Doradczego

Gmina Koniecpol wraz z Gminami Lelów i Irządze w ramach Partnerstwa „Razem dla Rozwoju” uczestniczy w pilotażowym projekcie resortowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego”.

Jest to nowatorski projekt doradczy służący zwiększeniu sprawności administracyjnej samorządów lokalnych. Pozwala nabyć i utrwalić samorządom kluczowe kompetencje diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi.

Celem projektu jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych, w tym poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym z sąsiednimi samorządami.

Głównymi obszarami współpracy w ramach zawartego Partnerstwa są:

  • rewitalizacja terenów zdegradowanych i przeznaczenie ich na cele inwestycyjne celem stworzenia miejsc pracy,
  • podjęcie działań w zakresie infrastruktury drogowej i transportu zbiorowego,
  • zintegrowane zarządzanie zasobami przyrodniczymi poprzez rozwój turystyki i dydaktyki ekologicznej,
  • efektywność energetyczna i energooszczędność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
26 lutego 2021

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

Logo UE 

Gmina Koniecpol realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy"

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
Okres realizacji: 15.09.2020 – 15.06.2021
Beneficjent:  Gmina Koniecpol

Czytaj więcej o: Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
17 lutego 2021

Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol

Logo UE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.12.2022
Beneficjent:  Gmina Koniecpol
Realizujący:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy minimum 290 uczniów, w tym zniwelowanie deficytów u 83 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 13 uczniów z niepełnosprawnością poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 33 nauczycieli w miejsko-wiejskiej gminie Koniecpol w terminie do 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 599 420,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  509 507,00 PLN

18 listopada 2020

Kolejne laptopy trafiły do uczniów szkół podstawowych z Koniecpola

 

W maju br. zostały zakupione i przekazane uczniom i nauczycielom z 4 placówek oświatowych z terenu naszej gminy pierwsze laptopy do nauki zdalnej w ilości 20 szt.. Sprzęt zakupiono wówczas w ramach programu grantowego „Zdalna Szkoła”.

Na początku listopada br. kolejne 20 szt. komputerów przenośnych wraz z zestawami słuchawkowymi  trafiło do uczniów dwóch szkół podstawowych w Koniecpolu. Sprzęt zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – realizacji projektu grantowego  „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tym razem projekt skierowany był głównie do uczniów z rodzin wielodzietnych.  Łączna wartość zakupionego sprzętu do nauki zdalnej w 2020 roku wyniosła 114.612,00 zł, w tym 60.000,00zł w ramach programu „Zdalna Szkoła” oraz 54.612,00 zł z programu „Zdalna Szkoła +”. Zadanie zostało dofinansowane w całości ze środków  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przejdź do - Pozyskana dotacja na laptopy do nauki zdalnej
16 maja 2020

Pozyskana dotacja na laptopy do nauki zdalnej

W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła gmina Koniecpol pozyskała dotację w wysokości 60 tys. zł i zakupiła sprzęt komputerowy do zdalnej nauki przeznaczony dla nauczycieli i uczniów.

 

Czytaj więcej o: Pozyskana dotacja na laptopy do nauki zdalnej