Jesteś tutaj: Start / Inwestycje

Inwestycje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

4 kwietnia 2017

Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2

Logo UE

Projekt polega na przebudowie istniejącego budynku dawnego hotelu robotniczego na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych w gminie Koniecpol. Zakres prac w ramach projektu obejmuje: roboty budowlane i instalacyjne (instalacje elektryczne, sanitarne, c.o.). W ramach projektu zapewniony zostanie nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna oraz promocja projektu.
W wyniku realizacji projektu w budynku będą zlokalizowane: 6 mieszkań dla rodzin, 3 mieszkania dla osób samotnych (ogółem 9 mieszkań), komunikacja, wiatrołap, świetlica, węzeł sanitarny.
Inwestycja obejmuje następujące roboty:

 • wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej,
 • rozbiórkę części ścianek działowych i wykonanie nowych,
 • rozbiórkę posadzek i wykonanie nowych wraz z wykonaniem izolacji p. wilgociowej, ociepleniowej i wykonanie nowych posadzek,
 • demontaż starych instalacji wod-kan i elektrycznej oraz wykonanie nowych instalacji wod-kan, elektrycznej , ciepłej wody c.o.
 • wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
 • roboty wykończeniowe
 • wykonanie nowych schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Gminy Koniecpol poprzez przebudowę zdegradowanego budynku byłego hotelu robotniczego w Koniecpolu i utworzenie mieszkań socjalnego .
Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez stworzenie warunków mających na celu zmniejszenie zagrożenia marginalizacją osób stanowiących grupę docelową (w ramach projektu komplementarnego EFS). Cel ten będzie zrealizowany poprzez kompleksową pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej – poprzez zapewnienie mieszkania i jednocześnie umożliwienie zdobycia źródeł utrzymania rodziny i mieszkania.

Wartość projektu : 420.095,92 zł
Wartość dofinansowania : 357.081,53 zł

10 lutego 2017

Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność

Logo UE

PROMOCJA PROJEKTU

Projekt jest realizowany przez Miasto i Gminę Koniecpol, wykonującą swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu.
Projekt obejmuje 1 typ projektu.
Zaplanowany następujący zakres prac:

 • [Z1] OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
 • [Z2] ELEKTRONIZACJA PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 • [Z3] URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ – w ramach zadania nastąpi wdrożenie e-usługi na 4 poziomie dojrzałości, dostępnej również na aplikacje mobilne
 • [Z4] ZAKUP INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO WDROŻENIA SYSTEMÓW I REALIZACJI E-USŁUG
 • [Z5] URUCHOMIENIE E-USŁUG FINANSOWYCH- uruchomionych zostanie 6 e-usług na 4 poziomie dojrzałości
 • [Z6] REALIZACJA SZKOLEŃ
 • [Z7] WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY- wdrożonych zostanie 30 e-usług na 3 poziomie dojrzałości
 • [Z8] PROMOCJA PROJEKTU.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 01.04.2016 r. (II kwartał 2016 r.) do 31.03.2018 r.

4 listopada 2015

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski

LogoProjekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, miasta Częstochowy oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom, możliwości oraz poprawę dostępu do usług szerokopasmowych, poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejącą i tworzącej nowe zasoby subregionalnej sieci szerokopasmowej.

Czytaj więcej o: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski
Przejdź do - Ogłoszenie
17 września 2015

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu


informuje, że posiada do wynajęcia powierzchnię użytkową z przeznaczeniem na działalność medyczną, nie konkurującą z działalnością Przychodni:

 • II piętro segment B – osiem pomieszczeń o łącznej pow. 334,27 m2,
 • II piętro segment A – jedno pomieszczenie o pow. 14,19 m2,
 • poddasze segment A i B – całość poziomu o łącznej pow. 509,40 m2

Pomieszczenia usytuowane na poddaszu wymagają niezbędnych adaptacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt:
SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 2,
pod nr tel.: 343551420, 507118004.

Przejdź do - Przebudowa dróg gminnych w Koniecpol w miejscowościach: Rudniki i Zaróg
13 października 2011

Przebudowa dróg gminnych w Koniecpol w miejscowościach: Rudniki i Zaróg

Niekompetencja poprzednich władz doprowadziła do utraty (zwrot dotacji) kolejnych pieniędzy Unijnych:


Tragiczny m-c luty 2015
Oddajemy za źle przygotowane przetargi i niedotrzymywanie umów:
3.660.000,00 zł - zwrot do Ministerstwa Finansów
1.471.000,00 zł + odsetki - zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (stacja segregacji odpadów komunalnych)
440.000,00 + odsetki zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowości Rudniki i Zaróg)

Razem do zwrotu: 5.571.000,00 zł


PROMOCJA PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót ziemnych przy korytowaniu pod drogę, wykonanie podbudowy tłuczniowej dróg, wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg oraz odwodnienia.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie istniejącego układu komunikacyjnego i usprawnienie przemieszczania się siecią dróg gminnych.

Czytaj więcej o: Przebudowa dróg gminnych w Koniecpol w miejscowościach: Rudniki i Zaróg
Przejdź do - Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol
20 września 2011

Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol

Inwestycja gminna polegająca na budowie sortowni odpadów miała być pomocna mieszkańcom, a w rzeczywistości ściąga na gminę nowe problemy finansowe:


Tragiczny m-c luty 2015
Oddajemy za źle przygotowane przetargi i niedotrzymywanie umów:
3.660.000,00 zł - zwrot do Ministerstwa Finansów
1.471.000,00 zł + odsetki - zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (stacja segregacji odpadów komunalnych)
440.000,00 + odsetki zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowości Rudniki i Zaróg)

Razem do zwrotu: 5.571.000,00 zł


 

PROMOCJA PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje zakup stacji do segregacji odpadów, ładowarki teleskopowej oraz zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu , na którym zostanie umieszczony sprzęt.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego.

Czytaj więcej o: Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol